Gedragscode

1 – KADER

In Utrecht is een groot aantal studentenorganisaties actief op een even zo groot aantal vlakken: academische vorming, bouwen van een netwerk, communityvorming, voorbereiding op de arbeidsmarkt, sport, cultureel, internationalisering etc. Deze verscheidenheid aan organisaties past dan ook zeer goed in een hoger onderwijsomgeving en bij de stad Utrecht.

Studentenorganisaties zijn enerzijds cultuurdragers en gaan anderzijds mee in maatschappelijke veranderingen. De samenleving kent een toenemende mate van openheid en grotere mogelijkheden om informatie te delen. De maatschappelijke aandacht voor normen en waarden zorgt ervoor dat afzondering niet meer tot de mogelijkheden behoort.

2 – REIKWIJDTE

Deze gedragscode bevestigt de normen en waarden van de betrokken partijen en noemt een aantal uitgangspunten voor de naleving ervan. Door deze uitgangspunten te bevestigen wordt bewustwording gecreëerd en de naleving gestimuleerd. Partijen kunnen elkaar aanspreken op gedragingen die niet overeenkomen met hetgeen in deze gedragscode is bepaald.

Deze gedragscode heeft niet alleen betrekking op de introductieperiode, maar op de algehele uitingen van studentenorganisaties. Hieronder vallen ook de onderdelen van de organisatie, zoals disputen, kringen, gezelschappen, commissies, verbanden jaarclubs etc.
Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht en de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht  tekenen deze gedragscode met de besturen van alle door de colleges erkende studentenorganisaties, die gebruik maken van financiële en niet-financiële voorzieningen van universiteit en het UMC Utrecht.

3 – PRINCIPES

Uitgangspunten van deze code zijn:

Het bestuur van de studentenorganisatie:
a. is verantwoordelijk voor het opstellen en het uitvoeren van het beleid en de activiteiten van de studentenorganisatie. Daarbij zorgt het bestuur dat dit een toetsing aan in de maatschappij gangbare normen kan doorstaan, zoals terug te vinden in de Code of Conduct van de Universiteit Utrecht.

b. zorgt dat niemand in zijn waarde wordt aangetast en zorgt dat de leden respectvol met elkaar en andere betrokkenen omgaan; wijst ongewenst gedrag zoals geweld, zowel geestelijk als lichamelijk, discriminatie, seksisme, dwang en vernedering af.

c. zorgt voor een inclusief karakter van de studentenorganisatie waar iedere student zich veilig en welkom voelt

d. ziet erop toe dat zij en de leden zorgvuldig en respectvol omgaan met eigendommen van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht.

e. ziet er op toe dat de organisatie zich tijdens activiteiten houdt aan nationale en lokale wet- en regelgeving, de Drank- en Horecawet en de Tabakswet in het bijzonder. Dit houdt onder meer in dat er geen alcohol wordt verkocht en/of wordt geschonken aan studenten onder de 18 en dat studenten onder de 18 tevens niet in het bezit van alcohol zijn. Het bestuur ziet er tevens op toe dat zij of de leden elkaar niet aanzetten tot het overmatig drinken van alcohol.

f. tolereert geen gedragingen en uitlatingen waardoor de studentenorganisatie, de universiteit Utrecht of het UMC Utrecht in diskrediet wordt gebracht.

g. zorgt ervoor dat de principes uit deze Gedragscode bekend zijn bij de leden van de studentenorganisatie en zorgt dat deze ook toegepast en nageleefd worden.

h. is alert op waarschuwingssignalen, aarzelt niet om nader onderzoek te plegen naar aanleiding van signalen en passende maatregelen te nemen indien nodig.

i. meldt een potentieel incident direct bij de raad van bestuur, via de vice-decaan van de faculteit geneeskunde. Voor advies of raad kan men zich wenden naar de studentassessor of studieadviseurs. Voor hun contactgegevens, zie bijlage 1 bij deze gedragscode.

j. is verplicht passende maatregelen te treffen als, naar het oordeel van het bestuur, er een redelijk vermoeden bestaat dat een lid de Gedragscode heeft geschonden.

k. is verplicht passende maatregelen te treffen als er door het bestuur van de studentenorganisatie is vastgesteld dat een lid de Gedragscode heeft geschonden.

Het College van Bestuur van de Universiteit en de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht:
l. onderkennen het belang van actieve studentenorganisaties en de mogelijkheden die studentenorganisaties bieden aan studenten voor ontwikkeling en ontplooiing binnen en naast hun studie.

m. dragen zorg voor ondersteuning van besturen van de studentenorganisaties door aanwijzing van de studentassessor en studieadviseurs bij wie de besturen voor raad en advies terecht kunnen.

n. zorgen dat de Gedragscode voor een ieder is in te zien.

o. nemen in het geval van een potentieel incident altijd eerst contact op met de studentenorganisatie voordat er publiekelijk actie wordt ondernomen. 

mede mogelijk gemaakt door:

Terug naar boven